Algemene Voorwaarden

1.
VG Notarissen B.V. (‘VGN’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Amsterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77599276. VGN is een notariskantoor handelend onder de handelsnamen VG Notarissen en The Expat Notary.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht — waaronder begrepen doch niet uitsluitend, iedere gewijzigde opdracht, deelopdracht, aanvullende opdracht of vervolgopdracht — verstrekt aan VGN, alsmede alle werkzaamheden en rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of verband houdende daarmee. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk en zonder enig voorbehoud van de hand gewezen.

3.
Alle opdrachten worden enkel en uitsluitend aanvaard door VGN en voor en namens VGN uitgevoerd. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de (indirecte) aandeelhouders en bestuurders van VGN (en de overige in artikel 4 genoemde personen) nimmer persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk. Een opdracht eindigt ook niet als gevolg van het overlijden van vorenbedoeld persoon. Met het verstrekken van een opdracht aan VGN doet degene die de opdracht heeft verstrekt afstand van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook jegens deze derden, voor zover voortvloeiende uit de uitvoering van de opdracht.

4.
Ook alle voormalige, huidige en toekomstige (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en/of feitelijke beleidsbepalers van VGN, personen in dienstbetrekking van VGN (waaronder begrepen doch niet uitsluitend (toegevoegd-) notarissen, kandidaat-notarissen, paralegals, (juridische) assistenten en/of enige persoon werkzaam voor, op verzoek van of ten behoeve van VGN op grond van opdracht, lastgeving, volmacht, als zzp-er of anderszins, al dan niet als ondergeschikte, als ingeleende werknemer of als adviseur), kan een beroep doen op (de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in) deze algemene voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

5.
De bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere rechtsverhouding (i) die ontstaat, het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de website of websites die van tijd tot tijd door VGN worden onderhouden, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, www.v-g.nl en/of (ii) waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een aan VGN verstrekte opdracht.

6.
VGN is bevoegd bij of ten behoeve van de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. VGN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, van welke aard dan ook. VGN heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden.

7.
Iedere aansprakelijkheid van VGN voor werkzaamheden verricht, werkzaamheden te verrichten door of werkzaamheden voor en namens VGN, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke en door VGN afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering is of wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Deze beperking van aansprakelijkheid van VGN geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet of ontstaat op basis van een andere rechtsgrond.

8.
Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de in artikel 4 en artikel 6 genoemde personen. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van VGN is bedongen geldt als een ten behoeve van deze personen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

9.
Alle vorderingsrechten jegens VGN in verband met de door VGN verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade), vervallen na verloop van één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van VGN.

10.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VGN, vrijwaart de cliënt VGN en de aan haar verbonden (rechts-)personen voor alle aanspraken van derden, alsmede tegen alle bijkomende kosten verband houdende met de door VGN aan de cliënt verleende diensten. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

11.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden werkzaamheden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door VGN van tijd tot tijd vastgestelde uurtarief. VGN behoudt zich het recht voor om de overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. VGN brengt tevens de door VGN ten behoeve van cliënt gemaakte onkosten en/of verschotten in rekening.

12.
VGN verwerkt persoonsgegevens voor optimale dienstverlening en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Voor verdere informatie, zie de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van VGN: www.v-g.nl.

13.
VGN is, voor zover van toepassing, op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer gehouden de identiteit van de cliënt vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de cliënt hierover te informeren. De cliënt bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

14.
De cliënt stemt ermee in dat VGN bij communicatie gebruikmaakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. VGN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

15.
De klachten- en geschillenregeling notariaat is van toepassing op eventuele geschillen die binnen het bereik van die regeling vallen. Meer informatie daaromtrent vindt u op www.knb.nl.

16.
Op de rechtsverhouding tussen VGN en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht, welke mogelijk tot de toepasselijkheid van een ander rechtsstelsel kunnen leiden. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de geschillencommissie bevoegd.

17.
Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.

18.
Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

19.
VGN kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder enig voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.