Estate Planning

De sectie estate planning adviseert op het gebied van het gehele notariële familie- en erfrecht , ten behoeve van nationale en internationale cliënten, waaronder begrepen bedrijfsopvolging, overheveling van vermogen naar de volgende generatie, vruchtgebruikregelingen, huwelijkse voorwaarden en wijzigingen daarvan, schenkingen en testamenten, samenlevingscontracten, onderbewindstelling van vermogen, verdeling van vermogen bij scheiding en vereffening en verdeling van nalatenschappen.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid worden pro bono werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld de oprichting van een stichting als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en aansluitend de schenking aan ANBI’s vastleggen in een notariële akte.