Algemene voorwaarden van de maatschap Voorneman Geenen notarissen

English

  1. Voorneman Geenen notarissen, hierna ook te noemen: 'de maatschap', is een maatschap waarvan de vennoten besloten vennootschappen zijn. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek aan cliŽnten toegezonden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliŽnten van Voorneman Geenen notarissen aan de maatschap, aan de vennoten van de maatschap dan wel hun bestuurders, of aan de werknemers van de maatschap verstrekken.
  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, hun bestuurders alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
  4. Voorneman Geenen notarissen zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Voorneman Geenen notarissen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
  6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van Voorneman Geenen notarissen, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de vennoten en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
  8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Voorneman Geenen notarissen is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam