Identificatie

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT bevat zowel een verplichting tot het verrichten van het cliŽntenonderzoek als de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt voor ongebruikelijke transacties, onder meer op het gebied van het witwassen. De wettelijke verplichtingen tot identificatie van cliŽnten en zonodig het doen van meldingen (aan de Financial Intelligence Unit Ė Nederland, voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) betreffen globaal genomen het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.†

In zijn algemeenheid kan de identificatie, bij aanvang van de dienstverlening, plaatsvinden als volgt:

  • Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geÔdentificeerd met behulp van een authentiek uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris.
  • Buitenlandse rechtspersonen kunnen worden geÔdentificeerd met behulp van een authentiek uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst.
  • Natuurlijke personen kunnen worden geÔdentificeerd op basis van een paspoort.

Bij cliŽnten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient† een aanvullend onderzoek ingesteld te worden. Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient ook een vertegenwoordiger en, behoudens uitzondering, de uiteindelijk belanghebbende te worden geÔdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die,direct of indirect, meer dan 25% bezit van of anderszins zeggenschap heeft over, de cliŽnt.†